התחדשנו בשם חדש ובאתר חדש לצ'אט! בקרו באתר KolMila, הצ'אט של מרכזי הסיוע בכתובת: www.kolmila.org.il

תקנון האתר - מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית השרון

תקנון האתר

1. הגדרות

בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כמתואר, אלה אם כן משתמע אחרת מתוך הקשר הדברים:

1.1. "מרכז הסיוע"– מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית- השרון ע.ר. מס' 580107993;

1.2. "האתר" – הטופס המקוון באמצעותו מתבצעת תרומה כספית למרכז הסיוע ו/או תשלום לפעילות שעורך מרכז הסיוע;

1.3. "גולש/ת", "משתתפ/ת" ו- "תורם/ת" - אדם ו/או גוף אשר גולשים באתר במטרה לבצע תרומה כספית למרכז הסיוע באמצעות תשלום בכרטיס אשראי, באופן מקוון ו/או להשתתף בפעילות שנערכת על ידי מרכז הסיוע;

1.4 "הרשמה" – הרשמה לאירוע שעורך מרכז הסיוע בהתאם להוראות תקנון זה.

2. כללי

2.1. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתתבצע על ידך באתר לרבות תרומה כספית והרשמה לפעילות של מרכז הסיוע באופן מקוון באמצעות כרטיס אשראי , ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מרכז הסיוע. עקב כך, הינך מתבקש/ת לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

2.2. גלישה באתר ו/או ביצוע תרומה כספית למרכז הסיוע באופן מקוון באמצעות שימוש בכרטיס אשראי ו/או הרשמה לפעילות של מרכז הסיוע מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה. על כן, באם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאיו, הינך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.

2.4. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש/ת ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

2.5. האתר מאפשר לגולשים בו לבצע תרומה כספית ו/או לשלם עבור פעילות שעורך מרכז הסיוע באמצעות שימוש בכרטיס אשראי באופן מקוון. מרכז הסיוע אינו אחראי בשום דרך ו/או צורה לתוכן שמוזן לאתר ע"י הגולשים עצמם (להלן: "השירות").

2.6. מתן תרומה כספית ו/או הרשמה לפעילות שעורך מרכז הסיוע באמצעות האתר אסורה לגולש/ת מתחת לגיל 18. גולש/ת המבצע/ת תרומה ו/או הרשמה באמצעות האתר מצהיר/ה בזאת כי הינו/ה מעל גיל 18 וכי לא חל עליו/ה כל איסור ו/או מגבלה אחרת המונעים ממנו/ה וא/ו האוסרים עליו/ה לבצע תרומה  ו/או להירשם כאמור. במידה וחרף האמור בוצעה תרומה ו/או הרשמה על ידי גולש/ת שגילו/ה מתחת לגיל 18, אין מרכז הסיוע אחראי בשום צורה לעצם הגלישה באתר ו/או לביצוע התרומה ע"י הגולש/ת.

3. ביצוע התרומה / תשלום באתר

3.1. ביצוע התשלום ו/או תרומה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד ויתאפשר אך ורק למחזיקים בכרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, לפי שיקול דעתו הבלעדי של מרכז הסיוע.

3.3. קיימת אפשרות לבצע תרומה כספית ו/או תשלום למרכז הסיוע שלא באמצעות תשלום בכרטיס אשראי, אלא באמצעות משלוח צ'ק או ביצוע העברה בנקאית לחשבון המתנהל על שם מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית – השרון בבנק הפועלים, סניף 661 מספר חשבון 538542.

4. ביצוע התרומה ו/או תשלום

4.1. לצורך ביצוע התרומה באמצעות האתר, הגולש/ת יידרש/ תדרש להכניס לאתר את הנתונים הבאים: שם פרטי ושם משפחה/ שם החברה ו/או הגוף התורם, מספר תעודת זהות/ מספר חברה, כתובת התורם/ת; מס' כרטיס האשראי של התורם/ת, תאריך תוקפו של כרטיס האשראי  3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס וסכום התרומה.

4.2. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי הגולש/ת ו/או התורם/ת, לרבות טעות בסכום התרומה, תחול על הגולש/ת, והגולש/ת ישא/ תשא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו במרכז הסיוע ו/או אצל חברת הסליקה מטעמו יהוו ראיה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי המשתתף. 4.3. מרכז הסיוע מצהיר, כי המידע אשר מוקלד ע"י הגולש/ת/ התורם/תהינו לצרכי קבלת התרומה .

4.4. הקלדת הנתונים כאמור על ידי ההתורם/ת, כמוה כהתחייבות של התורם/ת לביצוע התרומה ולהעברת סכום התרומה למרכז הסיוע.

4.5. התורם/ת מתחייב/ת לדאוג לכך כי חברת כרטיסי האשראי תעביר למרכז הסיוע את סכום התרומה אותו מילא/ה התורם/ת באתר.

5. ביטול התרומה ו/או תשלום

5.1 האפשרות לבטל תרומה הינה בתוך 7 ימים מתאריך מילוי הטופס המקוון באתר כהגדרתו לעיל.

5.2. ביטול תשלום בגין השתתפות בפעילות של מרכז הסיוע תתאפשר בתוך 7 ימים ממועד תאריך מילוי הטופס המקוון באתר ולא יאוחר מ 5 ימי עסקים לפני מועד הפעילות.

5.3 כל הודעה על ביטול תרומה ו/או תשלום צריכה להתבצע בפנייה רשמית לדואר האלקטרוני dir@1202sharon.org.il

5.4 ביטול התרומה ו/או התשלום ייכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור בדוא״ל ממרכז הסיוע.

5.5  ההחזר הכספי  יבוצע בכפוף לתנאי חברת האשראי.

5.6 בגין כל ביטול, יחויב הלקוח בדמי ביטול כדין.

6. אחריות

6.1. סכום התרומה ו/או התשלום בגין פעילות מרכז הסיוע יועבר למרכז הסיוע באמצעות חברת הסליקה, נטפיי בע"מ.

6.2 לא תהא לתורם/ת ו/או למשתתפ/ת כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מול מרכז הסיוע בגין חיובים שעשוי להיות מחויב בהם בכל הקשור לתרומה ו/או לתשלום, לרבות עמלות ו/או תשלומים נוספים אשר יחויב בתשלומם מעבר לסכום התרומה ע"י גורם שאינו מרכז הסיוע.

7. התשלום

7.1. בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר למרכז סיוע לגבות את התשלום, ייחשב הדבר כביטול התשלום בגין פעילות מרכז סיוע על ידי המשתתף ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי המשתתף.

7.2. המשתתף לא יהיה זכאי להשתתף בפעילות של מרכז הסיוע בטרם שילם את מלוא התמורה בגינה או בטרם נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לגביית התמורה.

7.3. התמורה תשולם באמצעות כרטיס האשראי בתשלום אחד אלא אם סוכם אחרת בין מרכז הסיוע למשתתפ/ת ו/או התורמ/ת.

9. כללי

9.1. ידוע לגולש כי ביצוע תרומה בשם בדוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר/ ליישות משפטית אחרת, מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז-1977. מרכז הסיוע יהא רשאי להעביר פרטים בדבר כל תרומה ו/או תשלום הנחזים לפי שיקול דעתה להיות תרומה ו/או תשלום בדויים ו/או מכילים פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן יהיה מרכז הסיוע רשאי לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כנגד מבצע/ת הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו לתביעה בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מפעולות אלה.

9.5. בכפוף לאמור לעיל ולכל דין מתחייב מרכז הסיוע, כי פרטי התורם/ת וסכום התרומה באתר ו/או התשלום שביצע המשתתף ישמשו לשימוש פנימי באתר בלבד ולא יועברו על ידי מרכז הסיוע לגורמים שלישיים חיצוניים, אלא לשם קבלה בפועל של סכום התרומה.

9.6. מרכז הסיוע יהא זכאי לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתו. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד ביצוע התרומה ו/או התשלום.

9.7. מקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של תורם/ת  ו/או משתתף ו/או גולש/ת באתר כלפי מרכז הסיוע יהיה בבית משפט מוסמך בתל אביב.

10.אבטחת מידע ופרטיות

10.1.מרכז סיוע מקפיד לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר התורם ו/או המשתתף.

10.2. העברת נתוני כרטיסי האשראי באתר מתבצעת על-פי תקן PCI דרך חברת נטפיי בצורה מוצפנת בטכנולוגית SSL.

10.3. במקרים שאינם בשליטת מרכז הסיוע ו/או הנובעים מכוח עליון, מרכז הסיוע לא ישא בכל אחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם לתורם ו/או למשתתף או למי מטעמם, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

10.4. מרכז הסיוע מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי התורמים/ות ו/או המשתתף שתרמו ו/או שלמו באמצעות האתר, אלא לצרכי קבלת התרומה בלבד ו/או ביצוע התשלום, ועל-מנת לאפשר את ביצוע התרומות ו/או התשלום. 10.5. מרכז הסיוע מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי התורמים ו/או המשתתפים באמצעות האתר מלבד המצויין לעיל ובכפוף לכל דין ו/או דרישה של רשות מוסמכת אחרת.