לדף הבית
צרו קשר
לדף הבית
חקיקה

מסמכי החקיקה הם מתוך דינים ועוד - באדיבות הוצאת הלכות ובהרשאתה.

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

חוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, סע' 68.

 חוק העונשין, תשל"ז-1977:

     סע' 77-78: פיצויים למתלונן

     סע' 203א: סחר בבני אדם ועיסוק בזנות

     סע' 262: אי מניעת פשע

     סע' 345-355: עבירות מין

     סע' 352: איסור פרסום פרטים מזהים של נפגע עבירת מין

     סע' 368ד: חובת דיווח

חוק זכויות נפגעי עבירה, תשס"א-2001.

צו זכויות נפגעי עבירה - החלה הדרגתית סע' 10.

תקנות זכויות נפגעי עבירה.

חוק חילוט רווחים מפרסומים שעניינם עבירות, תשס"ה-2005.

חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991.

חוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001.

חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998.

חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א-2001.

חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), תשט"ו-1955.

חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), תשי"ח-1957.

תקנות לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים).

חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, תשס"ה-2004.

 חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982:

     סע' 59א: החלטה שלא לחקור בעבירות מין

     סע' 62א-65א: סגירת תיק בעבירת מין וערר

     סע' 117א: גבייה מוקדמת של עדות של ילד

     סע' 187: תזכיר נפגע עבירה

חוק שיווי זכויות האשה, תשי"א-1951.

פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, סע' 54א(ב)


תאריך עדכון: 29.06.2005

 


 התכנים והמידע באתר הינם כלליים וחלקיים בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
 המידע המובא באתר אינו מהווה ייעוץ מקצועי ואינו תחליף לייעוץ. בכל מקרה, יש לבחון כל
 מקרה לנסיבותיו המיוחדות ולהתייעץ באופן פרטני עם איש מקצוע מתאים  בשום מקרה אין
 לראות במידע באתר משום המלצה לפעולה או להימנעות מכל פעולה שהיא.

 בעלי האתר ו/או מארחיו לא ישאו בכל אחריות לכל מעשה ו/או מחדל ו/או נזק שייגרמו בשל
 השימוש באתר או ההסתמכות על האמור בו.